THE BEST INVENTION FOR TODAY AND TOMORROW

Eco-Save on yksi väline kohti vähempipäästöistä liikennettä

Liikenteen päästöjen vähentäminen Eco-Save-lisäaineen avulla

Suomi pyrkii energia- ja ilmas­to­stra­tegia 2030 mukaan puo­lit­tamaan
lii­kenteen päästöt vuoteen 2030 men­nessä. Tavoitteen saa­vut­ta­minen
vaatii moni­puo­listen kei­nojen käyttöä.

Jokainen voi tehdä pienen osan tämän tavoitteen saa­vut­ta­mi­seksi
vähen­tä­mällä polt­toaineen kulu­tusta ja hai­tal­lisia päästöjä käyt­tä­mällä
Eco-Save-lisä­ai­netta. Ei tarvita suuria inves­tointeja tai toi­min­ta­ta­pojen muu­toksia. Vain pieni tippa ja suuret vaikutukset.

Luonto

Haluatko kuulla lisää?